Danas: 28. Novembar 2015. Kontakt | Prijavite problem | Sitemap | English

Lokalna uprava
AKTUELNO
GLAVNI ADMINISTRATOR
SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTATORA
ORGANI LOKALNE UPRAVE
AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU
SEKRETARIJAT ZA EKONOMIJU I   FINANSIJE
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I   DRUŠTVENE DJELATNOSTI
SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE
   AKTUELNO
   NAČELNIK
   DJELATNOST
   KONTAKT
SLUŽBA ZAŠTITE


Pitajte predsjednika

Ukoliko imate pitanje za predsjednika kliknite ovde:Prijavite korupciju

Ovdje možete prijaviti koruptivnu radnju zaposlenih u lokalnoj samoupraviMeđunarodni projekti

Stranica koja sadrži detalje o međunarodnim projektima

    SLUŽBA KOMUNALNE POL ..     DOBRODOŠLI na web sajt opštine Bar   |   Tačno vrijeme:

Služba komunalne policije

O nama

Ovim putem vas obavještavamo da je rad Komunalne policije Bar organizovan u dvije smjene kao i danima vikenda. Radno vrijeme prve smjene je od 08 - 16 časova, druge od 16 - 22 časova, a vikendom od 08 - 16 časova.

Brojevi telefona na koje se građani mogu obratiti Komunalnoj policiji su:

            030 301 434- telefon u kancelariji

U Komunalnoj policiji se vrše poslovi utvrđeni Zakonom o lokalnoj samoupravi, Odlukom o lokalnoj upravi, Odlukom o Komunalnoj policiji i drugim propisima.

Unutrašnja organizacija Komunalne policije utvrđuje se na način i sa ciljem da se obezbijedi stručno, zakonito, kvalitetno i efikasno ostvarivanje poslova, stalno unapređivanje metoda rada, grupisanje zadataka i poslova prema njihovoj vrsti, stepenu složenosti, obimu odgovornosti, uslovima za njihovo izvršenje, puna zaposlenost službenika, maksimalno korišćenje njihovog stručnog zvanja, efikasno rukovođenje, koordiniranje i nadzor nad vršenjem poslova i zadataka, ostvarivanje odgovornosti za vršenje poslova i zadataka.

Komunalna policija je jedinstvena funkcionalna radna cjelina koju sačinjavaju sljedeće organizacione jedinice:

 1. Odjeljenje za komunalni nadzor - Odjeljenje komunalnog reda
 2. Odjeljenje za drumski saobraćaj i puteve

Poslovi

 • 1. Prvo odjeljenje za komunalnog nadzora koje se bavi sledećim poslovima:
 • - održavanje komunalne higijene, posebno kontrola odvoza smeća i čišćenja prostora oko kontejnera i dinamika odvoza;
 • - kontrola sklapanja ugovora za odvoz smeća sa nadležnim Komunalnim preduzećem;
 • - kontrola priključaka na vodovodni i kanalizacioni sistem bez odobrenja nadležnog organa,
 • - održavanje javne rasvjete;
 • - kontrola privremenih objekata na privatnom zemljištvu;
 • - kontrola odobrenja za postavljanje reklamnih panoa - tabli, bilborda, jarbola na području Opštine Bar;
 • - kontrola parkiranja vozila na trotoarim, javnim zelenim površinama i drugim površinama na kojima nije dozvoljeno parkiranje i zaustavljanje vozila, kao i kontrola parking prostora;
 • - kontrola sprovođenja Odluke o radnom vremenu, Odluke o javnom redu i miru posebno u dijelu radnog vremena ugostiteljskih objekata, kao i izvođenje »žive« muzike sa dodatnim ozvučenjem u istim;
 • - kontrola prodaje robe na javnim površinama, kao i ispred trgovinskih i drugih radnji, a bez odobrenja nadležnog organa,

- kontrola pribavljanja odobrenja za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera (štandovi, tezge, kiosci, prodajno-izložbeni panoi, konzervatori, rashladne vitrine);

 • - kontrola organizovanja terasa ispred ugostiteljskih objekata;
 • - kontrola odobrenja privremenih objekata na lokacijama po Planu JP za upravljanje morskim dobrom CG, sa sjedištem u Budvi;

- kontrola deponovanja otpadnog i drugom materijala na javnim površinama, javnim zelenim površinama i prostora pored puteva,

- aktivnosti Komunalne policije na realizaciji projekta »Neka bude čisto«;

- rad po zahtjevima stranaka,

- saradnja sa drugim organima lokalne uprave i državnim organima;

- administrativni poslovi,

 • - drugi poslovi i zadaci po nalogu načelnika i pomoćnika načelnika Komunalne policije.

 

 • 2. Drugo odjeljenje za drumski saobraćaj i puteve koje se bavi sledećim poslovima:

 

•-  kontrola odvijanja javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju;

•-  kontrola autobuskih stanica, autobuskih stajališta i reda vožnje;

•-  kontrola odobrenja za obavljanje djelatnosti prevoza putnika u javnom drumskom gradskom i prigradskom saobraćaju;

•-  kontrola obavljanja djelatnosti auto-prevoza putnika;

•-  kontrola taxi stanica i stajališta, reda poštovanja prvenstva na istim;

•-  kontrola odobrenja za obavljanje djelatnosti auto-prevoza putnika;

•-  kontrola ispravnosti i uključivanje taksimetra, izvoda iz tarife, periodičnih pregleda vozila, vozila i opreme u vozilu, preuzimanja putnika na autobuskim stajalištima i stanicama;

•-  kontrola prevoza robe i stvari;

•-  kontrola odobrenja za obavljanje djelatnosti prevoza robe i stvari;

•-  kontrola izvoda iz tarife, vozila i oprema u vozilu, isticanje firmi, parkiranje i evidencija prevoza robe i stvari;

•-  kontrola lokalnih i nekategorisanih puteva;

•-  kontrola saobraćajno-tehničkih uslova puta;

•-  kontrola horizontalne i vertikalne signalizacije;

•-  drugi poslovi i zadaci iz nadležnosti Komunalne policije zadužene za drumski saobrćaj i lokalne puteve.

 

Preuzmite dokumenta

Nacrt Lokalnog plana za unaprijeđenje rodne ravnopravnosti za Opštinu Bar

STATUT OPŠTINE BAR

Pretraga

Sajt opštineBar