Danas: 28. Novembar 2015. Kontakt | Prijavite problem | Sitemap | English

Lokalna uprava
AKTUELNO
GLAVNI ADMINISTRATOR
SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTATORA
ORGANI LOKALNE UPRAVE
AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU
SEKRETARIJAT ZA EKONOMIJU I   FINANSIJE
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I   DRUŠTVENE DJELATNOSTI
SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
   DJELATNOST
   KONTAKT
   SEKRETAR
   GRAĐEVINSKE DOZVOLE
   UPOTREBNE DOZVOLE
   ZONE
   VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE
SLUŽBA ZAŠTITE


Pitajte predsjednika

Ukoliko imate pitanje za predsjednika kliknite ovde:Prijavite korupciju

Ovdje možete prijaviti koruptivnu radnju zaposlenih u lokalnoj samoupraviMeđunarodni projekti

Stranica koja sadrži detalje o međunarodnim projektima

    DJELATNOST     DOBRODOŠLI na web sajt opštine Bar   |   Tačno vrijeme:

Djelatnost

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine vrši poslove uprave koji se odnose na:
- praćenje stanja u prostoru: priprema i vođenje dokumentacione osnove u prostoru; izradu izvještaja o uređenju prostora; izradu i donošenje jednogodišnjeg programa uređenja prostora, formiranje i vođenje informacionog sistema;
- obavljanje pripremnih poslova na izradi i donošenju lokalnih planskih dokumenata i to: priprema odluka o izradi planskog dokumenta; priprema programskog zadatka; pripremu dokumentacije potrebne za izradu planskog dokumenta; poslove organizacije izrade planskog dokumenta; pripremu izjave o usaglašenosti planskog dokumenta sa Zakonom; pribavljanje propisanih saglasnosti i saradnja sa ovlašćenim subjektima; poslove sprovođenja javne rasprave i pripremanje izvještaja sa javne rasprave; pripremanje odluke o donošenju plana; objavljivanje plana na sajtu Opštine i druge poslove u vezi izrade i donošenja planskog dokumenta;
- dostavljanje planskog dokumenta organu nadležnom za poslove katastra u digitalnoj i analognoj formi; sačinjavanje separata sa urbanističko-tehničkim uslovima, neophodnih za izradu tehničke dokumentacije; formiranje sajta sa urbanističko-tehničkim uslovima iz planskog dokumenta; izdavanje urbanističko- ehničkih uslova i izvoda iz lokalnih planskih dokumenata; pribavljanje propisane dokumentacije i uslova vezano za urbanističko-tehničke uslove i saradnju sa ovlašćenim subjektima;
- objavljivanje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole na sajtu organa; izdavanje građevinske dozvole; pribavljanje propisanih saglasnosti i dokaza vezano za građevinsku dozvolu i saradnju sa ovlašćenim subjektima; objavljivanje građevinske dozvole na sajtu; izdavanje građevinske dozvole na postojećem objektu do privođenja lokacije namjeni; rješenje o izmjeni građevinske dozvole; dostavljanje građevinske dozvole nadležnoj inspekciji; postupanje po prijavi za radove koji se ne smatraju rekonstrukcijom;
- određivanje vršioca tehničkog pregleda i izdavanje upotrebne dozvole; objavljivanje zahtjeva i upotrebne dozvole na sajtu organa; izdavanje rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka, odnosno zabrani upotrebe objekta; ponovni tehnički pregled; izdavanje odobrenja za uklanjanje objekata na zahtjev vlasnika;
- pripremanje odluke o privremenim i pomoćnim objektima; pripremanje plana postavljanja privremenih objekata; izdavanje odobrenja za postavljanje privremenih objekata; pregled privremenog objekta radi utvrđivanja da li je postavljen u skladu sa izdatim odobrenjem; izdavanje odobrenja o produženju važnosti izdatog odobrenja za postavljanje privremenog objekta;
- izdavanje odobrenja za građenje pomoćnih objekata koji služe korišćenju stambenog ili drugog objekta; pregled pomoćnog objekta i izdavanje akta da je objekat izgrađen u skladu sa izdatim odobrenjem; izdavanje rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka i ponovni pregled; izdavanje odobrenja za pomoćne objekte izgrađene bez odobrenja za građenje, prije stupanja na snagu Odluke o izgradnji pomoćnih objekata;
- vršenje nadzora nad sprovođenjem odluka iz oblasti uređenja i izgradnje objekata.
- pripremu propisa kojima se uređuju komunalne djelatnosti (snabdijevanje vodom, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, javni prevoz putnika, održavanje čistoće, uređivanje i održavanje parkova i javnih zelenih površina, održavanje ulica, lokalnih puteva, održavanje javne rasvjete, održavanje grobalja i sahranjivanje, održavanje i čišćenje riječnih korita, održavanje pijaca i pružanje usluga na njima, održavanje javnih prostora za parkiranje);
- pripremu propisa kojima se uređuju uslovi i način držanja kućnih ljubimaca; način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (kućnim ljubimcima); način zbrinjavanja i kontrole njihovog razmnožavanja (Zakon o zaštiti dobrobiti životinja);
- praćenje i obezbjeđivanje organizovanog i trajnog obavljanja i razvoja komunalnih djelatnosti a naročito: materijalno-tehničkih i drugih opštih uslova za obavljanje komunalnih djelatnosti i njihovo unapređenje; potreban obim i kvalitet komunalnih usluga; ostvarivanje upravnog nadzora u obavljanju komunalnih djelatnosti;
- propisivanje opštih uslova korišćenja i održavanja i praćenje stanja komunalnih objekata; održavanje čistoće, uređivanje grada i drugih naselja; odobravanje izvođenja radova na javnim površinama i površinama namijenjenim za saobraćaj; odobravanje postavljanja klupa, stolica; odlaganje građevinskog, ogrevnog i drugog materijala na javnim površinama; odobravanje podizanja ograda oko dvorišta i bašti, davanje saglasnosti na lokacije za postavljanje posuda za sakupljanje otpada; vođenje evidencije o nazivima i granicama naselja, ulica i trgova i određivanje brojeva zgrada; izdavanje saglasnosti na uslove licitacije i saglasnosti na pijačni red; praćenje da li se na pijačnom prostoru prodaju proizvodi iz pijačnog reda i na propisan način;
- pripremanje odluke o kućnom redu u stambenim zgradama;
- propisivanje normativa i standarda za izvođenje nužnih radova u stambenim zgradama; vođenje registra stambenih zgrada i registra vlasnika; vođenje registra upravnika stambenih zgrada; imenovanje privremenih upravnika; vođenje registra pravila o međusobnim odnosima vlasnika; vođenje postupka protivpravnog useljenja; obezbjeđivanje izvođenja hitnih radova; pripremanje propisa i drugih akata iz stambene oblasti;
- uređivanje organizacije i načina obavljanja linijskog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju; uređivanje uslova za obavljanje posebnog linijskog prevoza; uređivanje organizacije i načina obavljanja auto-taksi djelatnosti i prevoza turističkim vozom; pripremanje plana linija; raspisivanje konkursa za dodjelu linija i donošenje rješenja o dodjeli linija; izdavanje saglasnosti za obavljanje posebnog linijskog prevoza; ovjeravanje reda vožnje;
- određivanje puteva sa pravom prvenstva prolaza; određivanje puteva sa jednosmjernim i dvosmjernim saobraćajem; postavljanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije; ograničavanje brzine kretanja vozila; određivanje prostora za kretanje pješaka, bicikla, zaprežnih vozila; određivanje prostora za parkiranje vozila; određivanje pješačke zone, bezbjednih pravaca za kretanje učenika; poslove razvoja zaštite korišćenja i upravljanja opštinskim putevima; utvrđivanje mjerila za kategorizaciju opštinskih puteva; određivanje nekategorisanih puteva i uređivanje načina održavanja i korišćenja; propisivanje naknade za upotrebu i korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva; odobravanje vanrednog prevoza; davanje saglasnosti za organizovanje sportske i druge priredbe ili aktivnosti na putu ukoliko se ulice zabranjuju za saobraćaj; odobravanje postavljanja reklamnih tabli i panoa; davanje saobraćajne saglasnosti na projektno-tehničku dokumentaciju; određivanje autobuskih stajališta pored opštinskih puteva i taksi stanica.
- upravljanje vodama i vodnim zemljištem od lokalnog značaja; uređivanje načina i uslova opšte upotrebe vode; određivanje statusa javnog vodnog dobra i određivanje granica vodnog dobra od lokalnog značaja i predlaganje upisa u katastar nepokretnosti; uređivanje obavljanja djelatnosti javnog vodosnabdijevanja i javne kanalizacije; uređivanje vodosnabdijevanja seoskih i drugih naselja ili njihovih djelova kao i snabdijevanje jednog ili više korisnika koje ne spada u javno vodosnabdijevanje; pripremanje operativnog plana zaštite voda od havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja; određivanje poplavnih područja na vodama od lokalnog značaja; određivanje erozivnog područja, uslova za njegovo korišćenje i protiverozivnih mjera; pripremanje opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog značaja; pripremanje operativnog plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog značaja, izdavanje vodnih akata za objekte i radove iz nadležnosti opštine (vodni uslovi, vodna saglasnost, vodna dozvola i vodni nalog).
- pripremanje lokalnog plana zaštite životne sredine; pripremanje izvještaja o stanju životne sredine za teritoriju jedinice lokalne samouprave; vođenje katastra zagađivača životne sredine; utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine;
- pripremanje plana upravljanja otpadom; davanje saglasnosnosti na plan upravljanja otpadom od proizvođača neopasnog otpada; izdavanje dozvole za sakupljanje odnosno transport neopasnog otpada; izdavanje dozvole za preradu odnosno odstranjivanje neopasnog otpada; vođenje registra podataka o proizvodnji otpada i upravljanju otpadom, izdatim dozvolama i priprema zbirnog izvještaja; vršenje popisa neuređenih odlagališta i donošenje plana sanacije;
- pripremanje odluke o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra koji se nalaze na teritoriji Opštine; pripremanje plana upravljanja za zaštićena prirodna dobra; odlučivanje o davanju saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni; odlučivanje o potrebi procjene uticaja; određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja; odlučivanje o davanju saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja; vođenje glavne knjige o sprovedenim postupcima procjene;
- izdavanje integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti koje mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra za koja odobrenje ili dozvolu za izgradnju i početak rada izdaje organ lokalne uprave.
- planiranje i učestvovanje u projektovanju, implementaciji i realizaciji informacionog sistema u Opštini; izradu plana, predlaganje i organizovanje uvođenja novih programskih sistema i staranje o usavršavanju postojećih, u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema;
- kontrolu funkcionisanja automatizovane obrade podataka i preduzimanje mjera na poboljšanju i povećanju efikasnosti informacionog sistema u cjelini i po djelovima; predlaganje automatizacije poslova u javnim preduzećima i ustanovama;
- izradu i realizaciju planova obuke i usavršavanje za korišćenje informacione tehnologije i sistema; izradu planova za opremanje, nabavljanje opreme i preduzimanje mjera za održavanje računarskih sredstava; staranje o funkcionisanju računarskih mreža i razmjeni podataka u njima;
- primjenu jedinstvenih standarda: OS, DBMS i alata za aplikativni softver radi uvođenja i korišćenja savremene informacione i komunikacione tehnologije i organizovanje i sprovođenje mjera radi zaštite podataka;
- pripremanje izvještaja o radu Sekretarijata za Predsjednika Opštine i Glavnog administratora;
- izradu nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima;staranje o usklađenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
- slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
- vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", broj 25/12)

 

 

Preuzmite dokumenta

Nacrt Lokalnog plana za unaprijeđenje rodne ravnopravnosti za Opštinu Bar

STATUT OPŠTINE BAR

Pretraga

Sajt opštineBar